Ana Sayfa

 


   ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
 

   Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet  muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli  hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve  harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine  düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini  düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş   bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri  zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her  köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak  üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ   hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini,  müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve  bîtap düşmüş olabilir.
    Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl  ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda  mevcuttur!
                                                                       

Gazi Mustafa Kemal Atatürk